« »

Regulamin

I.Informacje ogólne  
Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.staresarbinowo.pl lub telefonicznie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line bądź telefonicznie.

II. Zasady rezerwacji
1. Celem dokonania rezerwacji on-line Klient wypełnia tabele danych osobowych zamieszczoną na stronie internetowej www.staresarbinowo.pl, dotyczącą wybranego lokalu. System automatycznie zaznacza wybrany apartament jako zarezerwowany. Kwota zaliczki  w większości przypadków wynosi 40% ceny usługi. W przypadku braku dokonania wpłaty w terminie dwóch dni,  system anuluje rezerwację. W przypadku dokonywania rezerwacji na trzy dni przed planowanym przyjazdem konieczne jest potwierdzenie złożonej rezerwacji telefonicznie.
2. Rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa
W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub tez e-mailowo wypełniając  formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie. Na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez 48h - w tym czasie musi wpłynąć na podane konto zadatek nie mniejszy niż 40% ceny usługi, w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 48h rezerwacja będzie anulowana.
3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu u osoby przekazującej klucze do apartamentu.

III. Anulowanie rezerwacji
W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej. Nowy Klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV. Zmiany w rezerwacji
Chęć zmiany terminu w dokonanej rezerwacji, Klient powinien zgłosić nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. Tylko pod tym warunkiem firma  rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi.

V. Warunki umowy najmu
1. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji (pomniejszonej o sumę wpłaconego wcześniej zadatku) .Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a Klientem i obejmuje wyłącznie wynajem obiektu (   jedno miejsce postojowe na parkingu).
2. Cena - podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz sprzątanie końcowe. Obowiązująca w Sarbinowie opłata klimatyczna za osobę, za każdy dzień pobytu, doliczana jest dodatkowo do kwoty należności za pobyt. Dodatkowa wymiana ręczników oraz pościeli podczas pobytu podlega opłacie w cenie 10zł za komplet.
3. Odbiór kluczy - przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za klucze. Kaucja w wysokości 300 - 500 PLN zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag.
Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi on lub jego dzieci w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach, zobowiązuje się tez do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

VI. Zasady obowiązujące podczas pobytu
1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania właściciela obiektu lub osobę przekazującą klucze o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w rezerwacji, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.
2. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, mamy  prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz starannego przechowywania kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
3. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela firmy , może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.

4. Wewnątrz obiektów mieszkalnych obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu.

VII. Bezpłatny pobyt dziecka

Dziecko do lat 3, śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

VII. Opłata za zwierzęta
Na stronie internetowej danego apartamentu istnieje informacja o możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota, opłata za zwierzę wynosi 10 zł za dobę. Jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

VIII. Wystąpienie sił wyższych
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

 

Rezerwacja on-line

od:
do:
ilość osób:

Aktualności

Atrakcje Sarbinowa i okolicy:
kliknij tutaj