« »

Regulamin

I.Informacje ogólne  
Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego www.staresarbinowo.pl lub telefonicznie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji on-line bądź telefonicznie.

II. Zasady rezerwacji
1. Celem dokonania rezerwacji on-line Klient wypełnia tabele danych osobowych zamieszczoną na stronie internetowej www.staresarbinowo.pl, dotyczącą wybranego lokalu. System automatycznie zaznacza wybrany apartament jako zarezerwowany. Kwota zaliczki  w większości przypadków wynosi 40% ceny usługi. W przypadku braku dokonania wpłaty w terminie dwóch dni,  system anuluje rezerwację. W przypadku dokonywania rezerwacji na trzy dni przed planowanym przyjazdem konieczne jest potwierdzenie złożonej rezerwacji telefonicznie.
2. Rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa
W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub tez e-mailowo wypełniając  formularz rezerwacyjny umieszczony na stronie. Na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez 48h - w tym czasie musi wpłynąć na podane konto zadatek nie mniejszy niż 40% ceny usługi, w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 48h rezerwacja będzie anulowana.
3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego firmy. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu u osoby przekazującej klucze do apartamentu.

III. Anulowanie rezerwacji
W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej. Nowy Klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV. Zmiany w rezerwacji
Chęć zmiany terminu w dokonanej rezerwacji, Klient powinien zgłosić nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. Tylko pod tym warunkiem firma  rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, zadatek nie podlega zwrotowi.

V. Warunki umowy najmu
1. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi Umowę Najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji (pomniejszonej o sumę wpłaconego wcześniej zadatku) .Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a Klientem i obejmuje wyłącznie wynajem obiektu (   jedno miejsce postojowe na parkingu).
2. Cena - podana w opisie apartamentu obejmuje opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie - w sezonie grzewczym), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz sprzątanie końcowe. Obowiązująca w Sarbinowie opłata klimatyczna za osobę, za każdy dzień pobytu, doliczana jest dodatkowo do kwoty należności za pobyt. Dodatkowa wymiana ręczników oraz pościeli podczas pobytu podlega opłacie w cenie 10zł za komplet.
3. Odbiór kluczy - przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za klucze. Kaucja w wysokości 300 - 500 PLN zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Gościowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag.
Zameldowanie po godzinie 22:00 i wymeldowanie przed godziną 8:00 powinno być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi on lub jego dzieci w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za klucze o wszelkich szkodach, zobowiązuje się tez do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

VI. Zasady obowiązujące podczas pobytu
1. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania właściciela obiektu lub osobę przekazującą klucze o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w rezerwacji, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu.
2. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, mamy  prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz starannego przechowywania kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
3. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela firmy , może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.

4. Wewnątrz obiektów mieszkalnych obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu.

VII. Bezpłatny pobyt dziecka

Dziecko do lat 3, śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

VII. Opłata za zwierzęta
Na stronie internetowej danego apartamentu istnieje informacja o możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psów małych ras lub kota, opłata za zwierzę wynosi 10 zł za dobę. Jednocześnie klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.

VIII. Wystąpienie sił wyższych
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego lub zamiennego terminu rezerwacji. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę.

 

 

Rezerwacja on-line

od:
do:
liczba osób:
miejsce:

Aktualności

Atrakcje Sarbinowa i okolicy:
kliknij tutaj